Juridische informatie

1        Toepassingsgebied

1.1    Elk gebruik van de door Xella International GmbH en/of andere aan haar gelieerde ondernemingen (“Xella”) beschikbaar gestelde websites (hierna “Xella-website” genoemd) is uitsluitend toegestaan op basis van deze voorwaarden. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in individuele gevallen door andere voorwaarden worden aangevuld, gewijzigd of vervangen, bijv. bij de aankoop van producten en/of diensten. Telkens wanneer een gebruiker inlogt of, als geen afzonderlijke login vereist is, de betreffende Xella-website oproept, aanvaardt de gebruiker de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in hun meest recente versie.

1.2    Indien de gebruiker bij het gebruik van de Xella-website handelt als of in naam van een bedrijf, i.e. door een commerciële of in eigen beheer uitgevoerde activiteit te verrichten, of voor een overheidsinstantie, dan is art. 312e par. 1 lid 1 nr. 1 - 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3    In het geval van aanbiedingen via internet die bestemd zijn voor bedrijven of overheidsinstanties wordt het betreffende bedrijf of de betreffende overheidsinstantie vertegenwoordigd door de gebruiker, die verantwoordelijk is voor zijn handelingen en kennis.

2        Diensten

2.1    Xella verschaft bepaalde informatie en software, indien van toepassing in combinatie met documentatie, die op de Xella-website kan worden opgeroepen of gedownload.

2.2    Xella behoudt alle rechten om het beschikbaar stellen van de Xella-website geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Vanwege de kenmerken van het internet en computersystemen kan Xella geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het ononderbroken beschikbaar zijn van de Xella-website.

3        Registratie, wachtwoord

3.1    Bepaalde pagina’s op de Xella-website kunnen door middel van een wachtwoord beveiligd zijn. Met het oog op de veiligheid van zakelijke activiteiten is de toegang tot dergelijke pagina’s voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Gebruikers hebben geen enkel recht om registratie door Xella te vragen. Xella behoudt zich in het bijzonder het recht voor om registratie verplicht te stellen voor websites die voordien vrij toegankelijk waren. Xella blijft te allen tijde bevoegd om, zonder enige opgaaf van redenen, de toegang in te trekken door de toegangsgegevens te blokkeren, met name:

§         als de gebruiker bij registratie onjuiste gegevens verstrekt;

§         zich niet aan deze voorwaarden heeft gehouden of nalatig is geweest bij het gebruik van zijn toegangsgegevens;

§         de toepasselijke wetgeving voor de toegang tot en het gebruik van de Xella-website heeft overtreden; of

§         de Xella-website langere tijd niet gebruikt heeft.

3.2    Indien registratie vereist is, zijn gebruikers verplicht bij registratie correcte gegevens te verstrekken en Xella onmiddellijk op de hoogte te stellen als zich op een later tijdstip veranderingen voordoen (indien mogelijk online). Gebruikers zijn verplicht te controleren of e-mails die naar het opgegeven e-mailadres zijn gezonden, ook daadwerkelijk zijn ontvangen.

3.3    Na voltooiing van de registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna “gebruikersgegevens” genoemd). Als de gebruiker voor de eerste keer inlogt, is hij verplicht het hem toegekende wachtwoord te wijzigen in een wachtwoord dat alleen hemzelf bekend is. Met behulp van de gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn eigen gegevens raadplegen, wijzigen of, voor zover van toepassing, de eventueel door hem verleende toestemming tot verwerking van de gegevens intrekken of aanvullen.

3.4    Gebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun gebruikersgegevens niet aan derden bekend worden gemaakt en zijn aansprakelijk voor bestellingen of andere handelingen die met behulp van hun gebruikersgegevens zijn verricht. Na elk gebruik is het noodzakelijk het met een wachtwoord beveiligde gebied door uitloggen te verlaten. Indien de gebruiker merkt dat een derde partij zonder toestemming zijn gegevens gebruikt, dient hij Xella hier onmiddellijk schriftelijk van in kennis te stellen, indien van toepassing eerst provisorisch via e-mail.

3.5    Na ontvangst van de kennisgeving conform artikel 3.4 zal Xella de toegang tot het met een wachtwoord beveiligde gebied voor deze gebruikersgegevens blokkeren. Deze blokkering kan alleen worden opgeheven nadat Xella van de gebruiker een afzonderlijk verzoek daartoe heeft ontvangen of na hernieuwde registratie.

3.6    De gebruiker kan op elk moment schriftelijk vragen om opheffing van deze registratie, mits een dergelijke opheffing geen invloed heeft op lopende transacties. In zulke gevallen zal Xella alle gebruikersgegevens en alle andere persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker vernietigen zodra deze niet meer nodig zijn.

 

4        Gebruiksrechten van informatie, software en documentatie

4.1    Het gebruik van de op de Xella-website beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie is onderworpen aan deze voorwaarden of, als het gaat om updates van informatie, software of documentatie, aan de toepasselijke licentievoorwaarden die voordien met Xella overeen zijn gekomen. Afzonderlijk vastgelegde licentievoorwaarden, zoals die voor het downloaden van software, prevaleren boven deze voorwaarden.

4.2    Xella kent de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toe om de op de Xella-website ter beschikking gestelde informatie, software en documentatie te gebruiken zoals overeengekomen of, indien niet overeengekomen, in overeenstemming met het door Xella met het beschikbaar stellen en de overdracht beoogde doel.

4.3    Software wordt in door computers leesbare vorm gratis ter beschikking gesteld. Xella is niet verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de broncode. Een uitzondering hierop vormt de broncode voor opensourcesoftware, waarvan de licentievoorwaarden prevaleren boven deze voorwaarden en vereisen dat bij verspreiding van de betreffende software de broncode verschaft wordt. In dergelijke gevallen zal Xella de broncode verstrekken tegen vergoeding van de door haar hiertoe gemaakte kosten.

4.4    Informatie, software en documentatie mag niet worden verkocht, verhuurd, geleased of op enige andere wijze aan derde partijen worden verstrekt. Tenzij anderszins toegestaan door verplichte wettelijke voorschriften, mag de gebruiker de software of de documentatie of afzonderlijke delen hiervan niet wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering of vertalen. De gebruiker heeft het recht back-upkopieën van de software te maken voor zover dit voor het waarborgen van het verdere gebruik op basis van deze gebruiksvoorwaarden vereist is.

4.5    De informatie, software en documentatie zijn beschermd onder het auteursrecht en internationale overeenkomsten op het gebied van auteursrecht en overige wetten en overeenkomsten op het gebied van intellectuele eigendom. Gebruikers zijn verplicht deze wetten na te leven en in het bijzonder af te zien van het verwijderen van alfanumerieke identificaties, markeringen en copyrightbepalingen van de informatie, software en documenten en de daarvan gemaakte kopieën.

4.6    Art. 69a e.v. van de Duitse wet op het auteursrecht of vergelijkbare voorschriften die van toepassing zijn op basis van de geldende wetgeving op het gebied van het auteursrecht, blijven onverlet.

5        Intellectuele eigendom

5.1    Ongeacht de speciale voorschriften vervat in artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan de informatie, merknamen en enige andere inhoud op de Xella-website te wijzigen, kopiëren, reproduceren, verkopen, verhuren, leasen, gebruiken of aan te vullen of op enig andere wijze te exploiteren.

5.2    Met uitzondering van de gebruiksrechten en de overige rechten die hier specifiek aan de gebruiker worden verleend, wordt de gebruiker geen enkel andersoortig recht verleend, in het bijzonder niet het recht tot het gebruik van bedrijfsnamen of rechten op het gebied van handelsbescherming zoals patenten, industriële eigendom of handelsmerken, noch zal Xella verplicht zijn dergelijke rechten te verlenen.

5.3    Als de gebruiker ideeën of suggesties op de Xella-website indient, is Xella bevoegd deze zonder financiële tegenprestatie te gebruiken voor de ontwikkeling, verbetering of verkoop van de producten in haar assortiment.

6        Verplichtingen van gebruikers

6.1    Bij het gebruik van de Xella-website zijn gebruikers verplicht zich zo te gedragen dat zij:

- geen verdragen of wetten op het gebied van handelsbescherming en auteursrecht of andere eigendomsrechten schenden;

- geen virussen, zogeheten “trojans” (Trojaanse paarden) of andere programma’s verspreiden die schadelijk kunnen zijn voor software; hyperlinks indienen, opslaan of versturen als ze daartoe niet gerechtigd zijn, in het bijzonder indien de betreffende hyperlinks of inhoud geheimhoudingsplichten schenden of illegaal zijn;

- afzien van het verspreiden van reclame, ongewenste e-mails (zogeheten “spam”) of ongegronde waarschuwingen voor virussen, storingen en dergelijke of uitnodigen tot het deelnemen aan gokspelen of wedstrijden, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidesystemen of soortgelijke activiteiten.

6.2    Xella behoudt zich het recht voor de toegang tot de Xella-website te allen tijde te blokkeren, in het bijzonder als gebruikers hun verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden niet nakomen.

7        Hyperlinks

De Xella-website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Xella aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en doet geen uitspraken over deze websites en hun inhoud, aangezien Xella geen invloed heeft op de gelinkte informatie en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en de informatie die daar worden verstrekt. Het gebruik van dergelijke websites komt voor eigen risico van de gebruiker.

8        Aansprakelijkheid voor wettelijke of feitelijke fouten

8.1    Met betrekking tot informatie, software of documentatie die gratis wordt verstrekt, aanvaardt Xella geen enkele aansprakelijkheid in het geval van feitelijke of wettelijke tekortkomingen in de informatie, software of documentatie, met name op het gebied van de juistheid, de afwezigheid van fouten, de afwezigheid van beschermende rechten en auteursrechten van derden, de volledigheid en/of de gebruiksvriendelijkheid, behalve indien er sprake is van grove nalatigheid of opzet.

8.2    De informatie die op de Xella-website wordt verstrekt is bedoeld ter illustratie en de specificaties of algemene beschrijvingen van de technische mogelijkheden van producten hoeven niet altijd in individuele gevallen van toepassing te zijn (bijv. als gevolg van productwijzigingen). Wettelijk bindende eigenschappen of prestatiekenmerken van de producten moeten derhalve met Xella of de aan haar gelieerde onderneming worden overeengekomen op het moment dat het product wordt aangekocht.

9        Overige aansprakelijkheid, malware

9.1    De aansprakelijkheid van Xella voor feitelijke en wettelijke tekortkomingen is vastgelegd in artikel 8 van deze gebruiksvoorwaarden. Elke andere vorm van aansprakelijkheid van Xella wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheid verplicht is conform de wet op de productaansprakelijkheid of er sprake is van opzet, grove nalatigheid, levens- of gezondheidsbedreigende situaties, gegarandeerde eigenschappen of het onrechtmatig verzwijgen van een mankement of een schending van belangrijke contractuele verplichtingen.

9.2    Een eventuele vergoeding op grond van de schending van contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de te verwachten schade zoals die uit het contract voortvloeit, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid.

9.3    Hoewel Xella er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de Xella-website vrij is van malware (bijv. virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware en soortgelijke software), kunnen Xella noch de aan haar gelieerde ondernemingen garanderen dat dergelijke malware niet aanwezig is en kunnen derhalve op dit gebied geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Alvorens informatie, software of documentatie te downloaden is de gebruiker verplicht redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en een virusscanner te gebruiken, zowel om zichzelf te beschermen als om ervoor te zorgen dat eventuele malware op de Xella-website zich niet verder verspreidt.

9.4    Iedere wijziging in de bewijslast ten nadele van de gebruiker is niet onderworpen aan de voorwaarden die hierboven in artikel 9.1 en 9.2 vermeld zijn.

10    Gegevensbescherming en privacy

Xella houdt zich aan de toepasselijke wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van gegevens en tevens aan haar eigen privacybeleid (Xella Privacy Policy) bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens. Het Xella-privacybeleid kan worden ingezien via de links op de Xella-website (link naar gegevensbescherming invoegen).

11    Aanvullende overeenkomsten, jurisdictie, toepasselijk recht

11.1 Aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk worden vastgelegd.

11.2 De exclusieve jurisdictie voor gebruikers die handelaar zijn in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel is Duisburg.

11.3 De afzonderlijke pagina’s van de Xella-website worden beheerd door Xella International GmbH en/of aan haar gelieerde ondernemingen, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Deze pagina’s voldoen aan de eisen van het land waarin het hoofdkantoor van de verantwoordelijke onderneming zich bevindt.

11.4 Xella aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijkheid om informatie, software en/of documenten van de Xella-website op te roepen of te downloaden, met inbegrip van locaties buiten het betreffende land. Als gebruikers op locaties buiten het betreffende land de Xella-website bezoeken, zijn zij zelf als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke voorschriften in overeenstemming met hun nationale wetgeving.

11.5 De toegang tot informatie, software en/of documentatie op de Xella-website is niet toegestaan vanuit landen waarin deze toegang illegaal is. Als een gebruiker in een dergelijke situatie een commerciële relatie met Xella wil aangaan, dient hij zelf contact op te nemen met de specifieke aan Xella gelieerde onderneming in het betreffende land of met Xella International GmbH.

11.6 Het gebruik van de Xella-website of websites van aan haar gelieerde ondernemingen is uitsluitend onderworpen aan de Duitse wet, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (“UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods”) en andere conflicterende normen in het internationaal privaatrecht. Deze keuze van wetgeving/jurisdictie is niet van toepassing als het niet mogelijk is om hierover op een wettelijk effectieve manier en in overeenstemming met de wet, zoals die in elk individueel geval van toepassing is, overeenstemming te bereiken. In dergelijke gevallen geldt de plaatselijke wetgeving op de plek waar het hoofdkantoor van de gelieerde onderneming gevestigd is.