Werken met elementen: montage

 • Stel de profielen

  Stel de benodigde profielen. Het stellen van profielen gebeurt op dezelfde wijze als bij het metselen van wanden; plaats de stellatten wel zo dat ze het werken met de elementenstelmachine niet hinderen

 • Maak de kimconstructie

  • Maak Silka Kimmortel aan. Deze mortel is afgestemd op de materiaaleigenschappen van Silka kalkzandsteen, hardt snel uit, heeft een hoge druksterkte en is geschikt voor dragende en niet-dragende constructies. Voor wanden die een hoge belasting vragen, zijn er Silka elementen met een hogere druksterkte; pas de druksterkte van de kimmortel hier op aan (zie de tabel). Kimmortel kwaliteiten en mengverhoudingen​
  • Voor de kimconstructie zijn er de speciale meegeleverde Silka kimblokken (of Silka Thermokimblokken, deze voorkomen koudebruggen in wanden van kalkzandsteen, die via de vloer in contact komen met ongeïsoleerde ruimte)
  • Stel de kimblokken zuiver vlak, waterpas en op hoogte aan de draad in de specie.
  • Dikte stelvoeg 10-30 millimeter.
  • Zet de stootvoegen aan met lijmmortel of vul ze met specie.
  • Laat de kimconstructie voldoende uitharden alvorens te beginnen met het stellen.
  • Zorg ervoor dat de kim volledig draagt op de onderliggende vloer; dus niet ‘overmetselen’.
  • Een goed gemaakte kimconstructie garandeert een zuiver vlakke ondergrond, waterpas in zowel de langs- als dwarsrichting.
  • Kies de juiste kimhoogte, dan hoeft de bovenste laag van de te realiseren wand niet op maat te worden gemaakt. Dat bespaart arbeid.

  Vooropper de elementen, passtukken en lijmmortel

  Stel de elementenstelmachine op

   

 • Maak Silkafix lijmmortel aan

  • Gebruik uitsluitend de door de fabriek meegeleverde lijmmortel.
  • Levering in zakken van 25 kilogram.
  • Volg bij de verwerking de voorschriften op de verpakking.
  • Meng de lijmmortel circa 4 minuten, zodat het water in de mortel zich goed kan hechten aan de cementdeeltjes en er een goed verwerkbare, smeuïge massa ontstaat waarin geen droge stof meer aanwezig is.
  • Verwerk zomermortel binnen 4 uur en wintermortel binnen 2 uur. Speciale winterlijmmortel is te verwerken tot circa -3°C en wordt geleverd van 1 november tot 1 april. Zie ook Werken in zomer en winter.
 • Verwerk de elementen

  • Verwerk Silka kalkzandsteenelementen mechanisch met een stelploeg van twee personen. Eén persoon bedient de elementenstelmachine, pikt de voorgeopperde elementen aan en transporteert ze naar de bouwmuur. De tweede medewerker brengt de lijmmortel voor de lint- en stootvoegen aan en brengt de elementen zuiver op hun plaats.
  • Breng lintvoegen aan met behulp van de lijmmortelbak. 
  • Stel de schuif van de bak zodanig op maat af dat een voegdikte van 2 millimeter overblijft. Breng de lijmmortel voor de stootvoegen met behulp van de lijmmortelschep van beneden naar boven aan op het al gestelde element.
  • Advies: laat bij 300 millimeter dikke elementen de lijmmortel voor de stootvoegen aanbrengen door de medewerker aan de elementenstelmachine, voordat hij het element naar de wand transporteert.
  • Advies: gebruik een lijmschep voor het aanbrengen van lijm in de stootvoeg.
  • Drijf het element na het plaatsen eventueel met een verzwaarde rubberhamer aan om de stootvoeg goed dicht te krijgen.
  • Steek uitpuilende lijmmortel, nadat deze enigszins is opgestijfd, af met een spackmes.
    

  Steek lijmresten af en repareer eventuele beschadigingen met een geschikt vulmiddel

 • Schoor de wanden af

  Uit berekeningen is gebleken dat een wand bij een hoogte van 2,70 meter en een dikte tot en met 214 millimeter elke 5,00 meter deugdelijk moet worden geschoord, totdat de op de wanden liggende vloer (of de dakconstructie) volledig is aangebracht.

  • Gebruik het schema als handleiding voor gesloten wanden tot 2,50 meter hoog en tot en met 214 millimeter dik en gesloten toppen.
  • In kustgebieden is de schoorafstand maximaal 4,00 meter. Als schoren fungeren ook dwarswanden met een lengte van minimaal 2,00 meter die door middel van de standaard starre verankering deugdelijk aan de wand zijn bevestigd.

   

 • Aandachtspunt: dilataties

  Het opnemen van dilatatievoegen in wanden kan noodzakelijk zijn omdat kalkzandsteenwanden bij vochtuittreding aan enige vormverandering (krimp) onderhevig zijn. Omdat de wandlengte tussen dilataties beperkt is, gaat het slechts om tienden van millimeters. Bij wanden op doorbuigende ondergronden kan ook de doorbuiging van de vloer van invloed zijn op de beweging in de dilatatievoeg. De criteria voor het opnemen van dilataties zijn onder meer afhankelijk van:

  • Wandhoogte
  • Wanddikte
  • Verzwakking door openingen
  • Belemmeringen door aansluitende wanden
  • Het al of niet gefundeerd zijn van de beschouwde wand

  Laat constructief noodzakelijke dilataties aangeven door de constructeur van het werk.

  Verwerkt in wanduitslagen
  Xella geeft de dilataties aan op de wanduitslagen.

  Belemmeringen
  Naarmate de wand hoger en dikker is, kan hij meer trekspanning opnemen. Als de wand belemmerd wordt in zijn vervorming, kan dit leiden tot scheurvorming. Belemmeringen zijn er horizontaal en verticaal.

  • Een horizontale belemmering betekent dat de wand wordt vastgehouden aan de boven- en/ of onderzijde. Staat de wand op een vloer en rust er een andere vloer op, dan is de wand tweezijdig horizontaal belemmerd. Ofwel:
  • eenzijdig belemmerd: alle niet-dragende wanden
  • tweezijdig belemmerd: alle dragende wanden
  • Een verticale belemmering betreft de aansluiting aan het einde van een wand, bijvoorbeeld penanten in gevels die aansluiten op een woningscheidende wand. Mogelijkheden:
  • buigslap: de wand is aan de uiteinden verbonden met een dwarswand (ingetand of loodvoeg) kleiner of gelijk aan de dikte van de beschouwende wand
  • buigstijf: de wand is aan de uiteinden verbonden met een dwarswand (ingetand of loodvoeg) groter dan of gelijk aan de dikte van de beschouwende wand
  • onbelemmerd: de wand heeft een vrij uiteinde

  Uitvoering dilatatievoegen
  Dilatatievoegen zijn er in twee uitvoeringen:

  • Koude dilatatievoeg, voegdikte circa 1 millimeter, zonder vulling. Voor krimpnaden in wanden op niet-doorbuigende ondergronden waarvoor geen extra stelruimte noodzakelijk is (bijvoorbeeld woningscheidende wanden).
  • Gevulde dilatatievoeg, voegdikte circa 10 millimeter, met elastische en luchtdichte voegvulling. Voor wanden waarin een echte constructieve dilatatie moet worden aangebracht en wanden waarin stelruimte vereist is (bijvoorbeeld niet-dragende scheidingswanden en binnenspouwbladen).

  Brandwerende dilatatievoegen
  Silka elementen zijn niet primair bestemd voor het realiseren van schoonwerkwanden. Toch komt het regelmatig voor dat brandscheidende wanden in Silka elementen worden uitgevoerd  zonder dat deze wanden worden voorzien van het gebruikelijke dunpleisterwerk. Houd er daarbij rekening mee dat de vereiste brandwerendheid voor de gehele wand geldt, dus inclusief alle voegen. Dit betekent dat ook de dilatatievoegen brandwerend moeten worden uitgevoerd.

  Afwerking dilatatievoegen

  • Koude dilatatievoegen kunnen op twee manieren worden afgewerkt:
  • door het aanbrengen van een spanningsverdelend gaasband met een breedte van 150 mm,
  • door het insnijden van de dunpleister door de stucadoor ter plaatse van de dilatatievoeg.
  • Als de wandgedeelten aan weerszijden van de dilatatievoeg ten opzichte van elkaar wisselen, vlak de dilatatievoeg dan vooraf uit met een dunpleister en laat deze uitharden vóór het aanbrengen van het spanningsverdelend gaasband.
  • Gevulde dilatatievoegen kunnen in de wandafwerking strak in het zicht blijven door de pleisterlaag aan beide zijden te beëindigen met een zogenoemd stucstopprofiel. Houd de stucstopprofielen minimaal 3 millimeter vrij van elkaar en zet de opening luchtdicht vol met een elastisch blijvende overschilderbare kit.
  • Werk koude dilatatievoegen in een wand met pleisterlaag met daarover een niet-elastische verflaag af met tweemaal een stucstopprofiel met 1 à 2 millimeter tussenruimte en daarachter een elastisch blijvende kit.
 • Aandachtspunt: verankering

  Vanwege de dunne lintvoegen (± 2 millimeter) is voor wanden van Silka elementen een compleet verankeringsprogramma beschikbaar.

  Lijmkoppelstrippen
  Geperforeerde platte stripankers voor het koppelen van loodvoegverbindingen van op elkaar aansluitende wanden.

  • 1 stripanker per laag, dus 1 anker per 600 tot 645 millimeter.
  • Bij dikke wanden in overleg met de constructeur 2 ankers aanbrengen.

  Spouwankers
  Ankers met aan één zijde een platte strip.

  • Met de gesloten kant boven tot aan de aanslag in de volle lijmvoeg leggen
  • Aantal per vierkante meter te bepalen door de constructeur en afhankelijk van de gevelindeling.

  Lijmkozijnankers
  Voor kozijnen die worden gesteld vóór de verlijming.

  • Beschikbaar in linkse en rechtse uitvoering.
  • Bevestig de ankers aan het kozijn met gripankernagels.
  • Pas voor nastelkozijnen hoekankers toe, zodat de kozijnen in de lengte en breedte kunnen worden nagesteld.
  • Aantal ankers afhankelijk van de afmetingen van het kozijn.

  Wandankers
  Wandankers zijn er voor starre en dilaterende aansluitingen van gelijmde scheidingswanden aan gelijmde dragende wanden. Dilaterende wandankers kunnen ook worden toegepast bij ontkoppelde plafondaansluitingen.

  Ankers voor de veiligheid
  Verkrijgbaar in de handel als hulpmiddel bij het bouwen en ter bevordering van de veiligheid van medewerkers. Leuningankers, te verwerken in de lintvoegen van het binnenspouwblad ter bevestiging van de randbeveiliging met behulp van steigerpijpen. Tot de randbeveiliging behoren onder meer:

  •  RB-beugels, aantal volgens opgave van de aannemer.
  • RB-lijmplaten voor het bevestigen van RB-beugels. Per beugel 1 lijmplaat bevestigen in de lijmnaad tussen de bovenste twee lagen elementen.
 • Aandachtspunt: werken in zomer en winter

  Werken in de zomer

  • Bevochtig in droge perioden de hechtvlakken van de elementen voorafgaand aan de verwerking.  Breng bij het lijmen van de lintvoegen de lijm niet verder dan 2 meter vooruit aan om het ‘verbranden’ van de mortel te voorkomen.
  • Plaats de kuip met aangemaakte lijmmortel niet in de volle zon, behalve wanneer de mortel goed is afgedekt.


  ​Werken in de winter
  Lijmen is een minder vorstgevoelig werk; het is niet nodig onmiddellijk te stoppen wanneer vorst wordt verwacht. Dankzij de snelle sterkteontwikkeling van lijmmortels is vers lijmwerk minder gevoelig voor de gevolgen van invallende vorst dan lijmwerk van metselmortels. Neem desondanks voorzorgsmaatregelen, ook ter voorkoming van verleturen:

  • Bescherm materiaal en materieel door afdekking, bijvoorbeeld met de Silka doorwerkhoes of door pallets met passtukken en kimblokken af fabriek te laten voorzien van een beschermende folie. Ook mogelijk zijn verwarming en opslag in vorstvrije loodsen.
  • Zorg op de bouwplaats voor beschutting.  Houd vers lijmwerk en kimconstructies vrij van vorst door afdekking of verwarming.  Verwerk geen bevroren of beijzelde elementen.
  • Houd dookgaten schoon.
  • Voorkom plasvorming op vloeren als gevolg van neerslag, dat voorkomt gladheid en het optrekken van water in de kimconstructie.
  • Gebruik voor gladheidbestrijding géén zout of middelen die de bevriezingstemperatuur verlagen, maar pas grof (breker) zand toe. Zie ook www.vorstverlet.nl.


  ​Afdekking

  • Lossen: los de elementen op een vlakke ondergrond op steigerdelen of baddingen en dek ze af met een afdekzeil. Verzwaar het zeil eventueel met stenen of zet het vast met latten aan de kopse kant van de elementen.
  • Opperen: dek naar de werkplek geopperde elementen af met de Silka Doorwerkhoes. Die dekt een pakket elementen af van 1,2 meter lang en twee lagen hoog. Sla, om het optrekken van vocht en vervuiling te voorkomen, de elementen vrij van de ondergrond op op minimaal twee baddingen of houten regels. 
 • Doorwerken in de winter: Silka Winterwerk

  Silka Winterwerk betekent dat Xella – tegen een geringe meerprijs die ruim opweegt tegen kosten voor verleturen en vertraging – het kalkzandsteenproduct droog aanlevert en onder meer met folie optimaal beschermt tegen winterse weersomstandigheden. Ofwel:

  • Het gemiddelde vochtgehalte van kalkzandsteenproducten is maximaal 10%
  • De pallets met passtukken zijn verpakt in folie
  • Kimblokken staan op pallets en zijn verpakt in folie
  • Desgewenst kan de Silka Doorwerkhoes worden geleverd

  De Xella adviseur geeft op verzoek begeleiding op de bouwplaats
  Meer weten? Neem contact op met Xella via telefoonnummer: (0183) 67 12 34.

Video's

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of de verwerking van Silka elementen? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over deze en andere bouwoplossingen van Xella.

VEELGESTELDE VRAGEN NEEM CONTACT OP